Drakenbootrace

Algemene voorwaarden

INSCHRIJVING:

 • Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld, waarbij geldt: vol is vol!  
 • De aanmelding wordt pas definitief nadat het inschrijfbedrag door de organisatie is ontvangen.  Met het betalen via de website www.drakenbootraceoperica.nl gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden deelnemers en het huishoudelijk reglement.  
 • Indien  Drakenbootrace op Erica onverhoopt door omstandigheden geen doorgang kan vinden, wordt getracht het evenement op een ander moment door te laten gaan. In geen enkel geval kan aanspraak worden gemaakt op restitutie van het inschrijfgeld.

 ANNULERING: 

 • Bij annulering van de inschrijving is (gedeeltelijke) restitutie van het deelname/sponsorbedrag niet mogelijk. 


DEELNAME:

 • Een team bestaat uit 8 personen en een trommelaar (verplicht). De 8 peddelaars bestaan uit minimaal 2 dames. De organisatie zorgt voor een ervaren stuurman en een boot. Eén of enkele reservedeelnemers zijn aan te bevelen.
 • De minimumleeftijd om mee te kunnen doen is 16 jaar.
 • Alle deelnemers moeten watervrij zijn, wat in dit geval inhoudt dat de deelnemers minimaal 50 meter met kleren aan moeten kunnen zwemmen. Daarnaast is een zwemdiploma een vereiste.  
 • Ervaring in drakenbootvaren is niet noodzakelijk, er wordt kort geoefend bij het opvaren naar de start.  
 • Het  Drakenbootrace op Erica spektakel is bedoeld voor amateur peddelaars. Om de wedstrijd spannend te houden is deelname van een team met professioneel getrainde peddelaars niet toegestaan. Bij constatering kan dit team worden gediskwalificeerd.  
 • De instructies van de stuurman dienen te allen tijde opgevolgd te worden.  De opdrachten van de organisatie, wedstrijdleiding en de reddingsbrigade moeten te allen tijde worden opgevolgd. 
 • Indien u voor of tijdens de wedstrijd twijfelt, zich niet prettig voelt, bang of moe bent, neem dit dan serieus en ga niet over uw fysieke grenzen heen. U kunt zich in dit geval altijd even melden bij een instructeur of de stuurman.  
 • Er worden twee halve finales gevaren en één finale. 

 

AANSPRAKELIJKHEID:

 • De deelnemers doen mee op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. 
 • De organisatie, sponsoren, medewerkers, vrijwilligers en officials kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel, schade aan materiaal, verlies en/of diefstal.  
 • Teams mogen alleen deelnemen als zij op tijd zijn ingeschreven, als zij hebben betaald en de lijst met deelnemende personen naar waarheid ingevuld, ondertekend en ingeleverd hebben voorafgaand aan de race.  
 • Teams dienen het ter beschikking gestelde materiaal zo te behandelen dat er geen schade ontstaat. Wanneer toch schade ontstaat of wanneer een team een boot opzettelijk laat omslaan (de organisatie bepaalt of dit het geval is), dan ontstaat daar grote hinder door voor de race en wordt de veiligheid van anderen ernstig in gevaar gebracht. De deelnemer is bij het opzettelijk laten omslaan van een boot direct gediskwalificeerd. Tevens dient eventuele schade aan materialen en/ of personen vergoed te worden aan de organisatie. 


DE RACE:  

 • Elk team dient zich middels de Teamcaptain een half uur voor de aanvangstijd van de eerste race te melden.  
 • Alle teams krijgen door de organisatie een drakenboot en stuurman toegewezen, hier is geen enkele discussie over mogelijk.  
 • Elk team wijst uit hun midden 1 Teamcaptain aan. De Teamcaptains worden vooraf gebrieft, waarbij zij de laatste instructies ontvangen.  
 • Elk team dient zich uiterlijk 10 minuten voor de start van hun race te verzamelen bij de aanleg plaats van de drakenboten. Bij twee valse starts wordt een team gediskwalificeerd. Er wordt geklokt doormiddel van elektronische tijdwaarneming.  
 • De drakenboten mogen hun baan niet verlaten.  Wanneer de drakenboot uit koers raakt, bepaalt de wedstrijdleider afhankelijk van de situatie of de hele race overgevaren moet worden. 
 • Bij een materiaaldefect of stuurfout (uitsluitend vast te stellen door de stuurman en wedstrijdleiding) wordt de hele race overgevaren.  
 • Het finishen van een boot wordt ongeldig verklaard indien op dat moment niet ieder bemanningslid aan boord is.  
 • Eventuele vormen van protest dient u bij de wedstrijdleider te doen, direct na de race.  
 • Elk team moet na het passeren van de finish in een RECHTE lijn doorvaren en de boot afremmen tot de boot veilig stil ligt. Instructies van de stuurman dienen door het team opgevolgd te worden.  
 • Indien een team de instructies of een besluit van de wedstrijdleiding niet opvolgt, kan het team gediskwalificeerd worden. 
 • Er is geen discussie mogelijk over besluiten van de wedstrijdleiding.  

 

 

VEILIGHEID:

Het is deelnemers verboden om andere teams en/of eigen deelnemers te hinderen of op welke andere wijze dan ook in gevaar te brengen. De organisatie behoudt zich het recht toe om bij slechte weersomstandigheden de wedstrijden stil te leggen, het raceschema en/ of de racesituatie/ afstand aan te passen. Bij onweer volgt een tijdelijke onderbreking van de race. Overmatig alcoholgebruik(misbruik) tijdens de races is verboden. Deelnemers die overmatig alcohol/ drugs gebruiken gedurende de wedstrijden, worden gemeld bij de organisatie. De organisatie kan de betreffende deelnemers uit de wedstrijd halen. Indien dit tot gevolg heeft dat een deelnemend team onder het minimum aantal bemanningsleden komt, betekent dit dat het betreffende team uit de wedstrijd wordt gehaald en wordt gediskwalificeerd. Indien deelnemers zich naar het oordeel van de wedstrijdleiding zodanig misdragen dat de veiligheid, het wedstrijdverloop dan wel het sportieve karakter van de wedstrijden in het geding komt, dient de wedstrijdleiding de betreffende deelnemers te melden bij de organisatie. De organisatie kan de betreffende deelnemers uit de wedstrijd halen. Indien dit tot gevolg heeft dat een deelnemend team onder het minimum aantal bemanningsleden komt, betekent dit dat het betreffende team uit de wedstrijd wordt gehaald en wordt gediskwalificeerd. Op het terrein is, voor de veiligheid van de deelnemers en de toeschouwers, zowel de EHBO als een reddingsbrigade aanwezig. Op het water heeft de reddingsbrigade de autoriteit. De EHBO zal herkenbaar aanwezig zijn. ALGEMEEN:

In gevallen waarin het deelnamereglement niet voorziet, beslist de organisatie (Waterevenementen op Erica). Hiertegen kan niet in beroep worden gegaan. 


HUISREGLEMENT DRAKENBOOTRACE OP ERICA

Houd je aan de aanwijzingen van de organisatie en wedstrijdleiding. 

U betreedt het terrein waarop het evenement plaatsvindt geheel op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel, beschadiging of het kwijtraken van persoonlijke eigendommen als gevolg van bezoek aan het evenement. 

Wildplassen is verboden.

Geen alcoholverkoop aan personen onder de 18 jaar. 

In het afgezette gebied en de directe omgeving mag geen zelf meegenomen alcohol worden genuttigd.

Drugs, wapens, glaswerk zijn verboden. De organisatie kan personen de toegang weigeren. Door betreden van het terrein geef je toestemming om op het terrein gemaakte foto’s te gebruiken voor publicatiedoeleinden. In gevallen waarin dit huisreglement niet voorziet, beslist de organisatie. Hiertegen kan niet in beroep worden gegaan. Het wedstrijdparcours moet geheel vrij blijven. Het is verboden voor boten om op het parcours aan te leggen (uitgezonderd drakenboten en reddingsbrigade en of aangewezen fotograaf/ filmer). Het terrein moet te allen tijde bereikbaar zijn voor hulpdiensten. Mochten er situaties voorkomen waarin dit reglement niet voorziet dan beslist de wedstrijdleiding en/ of de organisatie hierover. Hiertegen kan niet in beroep worden gegaan.CHECKLIST VEILIG VAREN:

Varen in een drakenboot is een veilige bezigheid. Een drakenboot zal niet snel zinken of omslaan, tenzij de bemanning een fout begaat. Net als bij elke andere watersport bestaat er altijd een element van gevaar. Deze informatie is bedoeld om de risico’s te minimaliseren. 

Gedrag

Luister goed naar alle instructies die worden gegeven en handel daar naar. Als u eenmaal heeft plaatsgenomen in de boot dient iedereen de instructies van de stuurman te volgen. Opzettelijk gevaarlijk of onhandelbaar gedrag van peddelaars of teams kan niet getolereerd worden omdat dit een gevaar voor zichzelf en anderen oplevert.

Opzettelijk een boot doen omslaan kan, naast schade veroorzaken aan een boot en verstoring van het wedstrijdschema, ook zeer gevaarlijk zijn. Teams die opzettelijk hun boot of andere boten laten omslaan, worden in wedstrijden dan ook altijd uitgesloten van verdere deelname. 

Zwemvaardigheid

Alle teamleden moeten in staat zijn om tenminste 50 meter gekleed te kunnen zwemmen. Dit geldt voor alle watercondities en weersomstandigheden.

Kleding 

Pas uw kleding aan de weersomstandigheden aan. Daarbij geldt: T-shirt, singlet en een lange of korte broek is prima (bij voorkeur geen katoenen kleding en spijkerbroek). Draag tijdens koudere omstandigheden thermo kleding of een wetsuit. Bootschoenen gymschoenen of sandalen zijn goed, maar laarzen en bergschoenen worden afgeraden. 

Voordat u de boot instapt 

Stap op aanwijzing van de stuurman één voor één in de boot, te beginnen bij het voorste bankje. De stuurman telt alle aanwezigen in de boot. Dit is noodzakelijk om direct te kunnen weten hoeveel mensen gered moeten worden nadat een boot is omgeslagen. 

Tijdens het varen en het aanleggen 

Alle teamleden volgen de instructies van de stuurman, vanaf het moment van instappen totdat de boot weer aan de kant ligt en iedereen is uitgestapt. Ga zover als mogelijk tegen de zijkant aan op de bankjes zitten. Blijf onder alle omstandigheden rustig en maak geen plotselinge bewegingen. Zorg bij het benaderen van de uitstapplaats dat u niet de rand van de boot vasthoudt. Dit om beknelling van uw handen tussen boot en aanlegplaats te voorkomen. Stap op aanwijzing van de stuurman één voor één uit de boot, te beginnen bij het voorste bankje.

Buddysysteem 

Het Buddysysteem maakt het mogelijk om snel te kunnen controleren of alle teamleden boven water zijn gekomen. Dit in geval van het omslaan of zinken van een boot. Kijk goed wie er naast u op uw bankje zit. In geval van calamiteiten is het uw eerste verantwoordelijkheid dat deze persoon veilig is. De peddelaars die op het voorste bankje in de boot zitten zijn ook verantwoordelijk voor de drummer. De peddelaars op het achterste bankje zijn dit voor de stuurman. 

Omgeslagen of gezonken boten 

De boot zal altijd enigszins blijven drijven omdat in iedere boot luchtkamers aanwezig zijn. Blijf kalm en blijf bij de boot totdat de stuurman instructies geeft dat er naar de kant gezwommen wordt. Blijf altijd bij elkaar, ook tijdens het zwemmen en op de kant. Eenmaal op de kant dient gewacht te worden totdat iedereen uit het water is. Men dient te wachten totdat gecontroleerd is of er niemand vermist is. Pas als de stuurman toestemming geeft, mag de groep worden verlaten. Een reddingsbrigade is gedurende de wedstrijd paraat. 

 

Infecties en ziekten 

Er wordt gevaren in open water. Om het risico te vermijden dat u ziek kunt worden, is het aan te raden dat u: Geen water ervan drinkt. Opzettelijk opspattend water in uw gezicht, ogen, neus of mond vermijdt. Niet gaat zwemmen. Reeds bestaande verwondingen bedekt met waterdichte pleisters. Niet met blote voeten in de boot gaat zitten. Uw handen wast voordat u voedsel aanraakt.